BEVEZETŐ

A BRUBECK Magyarország Kft a jelen szabályzat útján tájékoztatja a  www.brubecksport.hu weboldal látogatóit, vásárlóit és a hírlevélre feliratkozóit az adatkezelési gyakorlatáról és az adatkezelési irányelveiről.

Cégünk a személyes adatok kezelése során a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően jár el és elkötelezett az érintettek személyes adatainak védelme iránt.

Jelen tájékoztató nyilvánosságra hozásával a Szolgáltató eleget tett az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény adatvédelmi előírásainak is.

 

LÉNYEGES FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK

 

 • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió Adatvédelmi Rendelete (EU 2016/679)

 

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között- önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés célját meghatározza, az adatkezelésre ( beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők ( pl. ujj-vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

 

 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel- az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel.

 

 • személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

 

 • érintettek köre: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

 

 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek.

 

 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.;

 

 • adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

 

ADATKEZELŐ

 

Név:  BRUBECK Magyarország Kft

Székhely és levelezési cím: 2097 Pilisborosjenő, Ezüsthegyi út 2/A

Telefonszám: +36 70 434-9712

Email cím: info@brubecksport.hu

Cégjegyzékszám: 13-09-189875

Bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 26164256-2-13

Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-135191/2017, NAIH-140095/2018

ADATFELDOLGOZÓK

 

Szabó György E. V. 5520 Szeghalom, Érmellék u 46.

Tárhely.eu  Szolgáltató Kft 1144 Budapest, Ormánság u. 4.

GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft, 2351,Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

FOXPOST Zrt, 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

Kovács Péterné E. V. 6000 Kecskemét-Méntelek, Kecskeméti út 41/b

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.) Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

 

AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

 

A tájékoztatás kéréshez való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy az Adatkezelő milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

 

A helyesbítéshez való jog

 

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely adatának módosítását. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

 

A törléshez való jog

 

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését. Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

 

A korlátozáshoz való jog

 

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának korlátozását.  A korlátozás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását. Korlátozás az alábbi esetekben kérhető:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát a fennálló kétség tisztázásának időtartamáig.
 • ha az adatok törlésének lenne helye, de az Érintett írásbeli nyilatkozata, vagy az adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamáig.
 • ha az adatok törlésének lenne helye, de az Adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások- így különösen büntetőeljárás- során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásig.

 

 

A tiltakozáshoz való jog

 

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

 

ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK

-Csak olyan adatokat kezelünk, amelyek az adatkezelés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

-Különleges adatokat nem kezelünk.

-18 év alatti, kiskorú személyek adatait nem gyűjtjük és nem tároljuk. 

-Az érintettek adatait csak addig és olyan mértékben kezeljük, amíg az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges, illetve az érintett kérésére az adatait azonnali hatállyal töröljük.

– A személyes adatokat kizárólag a webáruház működtetéséhez, hírlevelek küldéséhez és FB nyereményjátékok lebonyolításához használjuk.

-Az Adatkezelő termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook, Instagram és Pinterest oldalt tart fenn.

Az Adatkezelő Facebook, Instagram és Pinterest oldalán a látogató által közzétett személyes adatot az Adatkezelő nem kezeli.

Jogellenes vagy sértő tartalom publikálása esetén az Adatkezelő előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti a hozzászólását. Továbbá az Adatkezelő nem felel a fenti oldalakon a látogatók által közzétett jogszabályt sértő tartalmakért, hozzászólásokért, továbbá nem felel semmilyen, a FB, Instagram és Pinterest működéséből adódó hibáért, üzemzavarért, az ott a látogató által közzétett személyes adat biztonságáért.

 

-Személyes adatokat a jelen szabályzatban meghatározott adatfeldolgozón, a webáruház részére kiszállítást végző szolgáltatókon, az online számlázási szolgáltatón, a könyvelési szolgáltatón és erre jogszabályi felhatalmazással rendelkező hatóságokon kívül harmadik félnek nem továbbítunk, adatokat nem értékesítünk.

-Személyes adatokat minden esetben csak közvetlenül az érintettektől szerzünk be, adatszolgáltatások önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

– Adatbázisokat nem vásárlunk.

-Személyes adatok átadására irányuló hatósági megkeresés esetén csak a vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat jogszerűségének vizsgálatát követően adunk át személyes adatot az erre jogosult hatóság részére.

-Weboldalunkon személyhez nem kötött adatokat is gyűjtünk a működéssel kapcsolatosan (személytől független látogatottsági statisztikák).

-Adatokat információs rendszerrel kezelünk és dolgozunk fel.

-A brubecksport.hu webáruház külső tárhelyen működik, a tárhely szolgáltatója a Tárhely.eu Szolgáltató Kft, 1144 Budapest, Ormánság u. 4. A szolgáltató csak a weboldal működtetésével kapcsolatosan vesz részt  az adatok gyűjtésében és feldolgozásában.

– A brubecksport.hu webáruház ügyfeleinek személyhez kötött adatait kizárólag webshop tárhely szolgáltatója által működtetett szervereken tároljuk, azokat külső rendszerekbe nem mentjük át, csak olyan mértékben kerülnek más adatfeldolgozó rendszerekbe (elektronikus számlázási rendszer, banki szoftverek, futárszolgálatok elektronikus adatfeldolgozó rendszerei, számlázási, könyvelési szoftver), amennyiben ez a webáruház működtetéséhez feltétlenül szükséges.

-A BRUBECK Magyarország Kft  a különböző nyilvántartásaiban kezelt adatállományok védelme érdekében olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatokkal arányos védelmet biztosít. Adatvédelmi incidens esetén haladéktalanul eleget teszünk a törvény által előírt tájékoztatási kötelezettségünknek.

-Jelen szabályzat korlátozásoktól mentesen elérhető minden látogató számára a brubecksport.hu weboldalon. 

 

 

SZEMÉLYES ADATOK, KEZELT ADATOK KÖRE

 

 1. A webáruház működéséhez az alábbi személyes adatokat kezeljük:

–         Rendelésszám

–         Rendelés dátuma

–         Név

–         Cím

–         Telefonszám

–         E-mail cím

–         Megrendelt termékek megnevezése, kódja, mennyisége, vételára, színe, mérete

–         Kiállított számla dátuma, összege

–         Választott fizetési mód

–         Fizetés dátuma

–         Választott szállítási mód

–         Teljesítés dátuma (A feladás időpontja)

–         Átutalásos fizetés, illetve reklamáció miatti visszautalás esetén bankszámlaszám

–       Reklamáció esetén a minőségi kifogás bejelentésének időpontja, a minőségi kifogás leírása, a vásárló által érvényesíteni kívánt igény és a reklamáció rendezésének módja.

Az adatkezelés célja:  a brubecksport.hu címen elérhető webáruházban megrendelés, vásárlás, megrendelések teljesítése, számviteli és adóbizonylatok kiállítása, vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli és adókötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ( Eker tv.) 13/a § (1)-(3) bekezdései alapján és ebben foglaltaknak megfelelően kezeljük. 

Az adatkezelés időtartama: a Számviteli törvény 169 § (2)  bekezdése alapján a vásárláshoz kapcsolódó számviteli bizonylatokat, analitikákat 8 évig olvasható formában megőrizzük.

Egyéb személyes adatot, pl e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, hozzászólások, vélemények, e-mail váltások, 5 évig őrzünk, de a Kapcsolat oldalon található e-mail címre írt levélben bármikor kérheti ezen személyes adatainak törlését. 

2.    A kiszállítással kapcsolatosan a következő adatokat kezeljük és adjuk át a kiszállítást végző szolgáltatóknak:

–        Név

–        E-mail cím

–        Telefonszám

–        Szállítási mód

–        Fizetési mód

–        Vételár/utánvét összege

–        Szállítási/számlázási cím

–        Csomag mérete

–        A rendeléskor megadott egyéb megjegyzés/üzenet a futárnak   

Az adatkezelés célja: a megrendelt áru kiszállításának, fizetésének lebonyolítása, dokumentálása

Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ( Eker tv.) 13/a § (1)-(3) bekezdései alapján és ebben foglaltaknak megfelelően kezeljük. 

Az adatkezelés időtartama: a Számviteli törvény 169 § (2)  bekezdése alapján a vásárláshoz kapcsolódó számviteli bizonylatokat, analitikákat 8 évig olvasható formában megőrizzük.

Adatokat a  következő szállítást végző szolgáltatóknak adunk át:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft,  2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Foxpost ZRT, 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

A Vásárló a brubecksport.hu oldalon leadott megrendelésével az abban választott szállítási módhoz tartozó szolgáltató Általános Szállítási Feltételeit és Adatvédelmi Szabályzatát automatikusan elfogadja.

3.     Regisztrált vásárlók adatainak kezelése:

A regisztrált vásárlók kezelt adatainak köre megegyezik az 1-es és 2-es pontban rögzítettekkel, de ez kibővülhet egyéb további, vásárlók által megadott információval is, mint például a kedvelt termékek listája, korábbi rendelések adatai.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés célja: A vásárlók részére a webáruház használatának megkönnyítése, szorosabb kapcsolattartás a vevővel, személyre szabott kiszolgálás, személyre szabott ajánlatok készítése, vevői elégedettség növelése. 

Az adatkezelés időtartama: az érintett regisztrációjának visszavonásáig, de ha a regisztrált Ügyfelünk 8 éven keresztül nem lép be a regisztrált fiókjába, úgy regisztrációját kérés nélkül is töröljük.

4.     Hírlevél küldésével kapcsolatosan az alábbi adatokat kezeljük:

–         Név

–         E-mail cím

A hírlevélről bármikor leiratkozhat, erre a webáruházban a Hírlevélre feliratkozás/leiratkozás menüpontban van lehetőség. A Kapcsolat oldalon található e-mail címre írt levélben is kérheti az adatai törlését.

5.      Működéssel kapcsolatos, személyhez nem köthető adatok kezelése

A weboldalunk a működésével kapcsolatosan olyan statisztikai adatokat is gyűjt, amely önmagukban a látogatók személyének azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. a fiók regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva megvan a lehetőség arra, hogy segítségükkel a felhasználókra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni. A BRUBECK Magyarország Kft kijelenti, hogy nem törekszik a látogatók személyének beazonosítására a statisztikai adatok elemzése során.
Kezelt adatok köre: IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldalak címe, sorrendje, látogatás időpontja, időtartama, kattintások helye, megtekintési idő, kedvelt termékek, látogatóknak küldött hibaüzenetek.
Az adatkezelés célja a brubecksport.hu weboldal látogatása során a szolgáltatások működésének a biztosítása, ellenőrzése, az üzemeltetés biztonsága, a webáruház fejlesztése, a látogatói szokások statisztikai célú elemzése és a személyre szabott kiszolgálás. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása mellett az Eker tv. 13/A§ (3) és (4) bekezdése. Adatkezelés időtartama: 90 nap. 

A webáruház látogatottsági, webanalitikai adatainak mérését a Google Analytics szervere végzi.

 
A webáruház a web szerver által a látogató eszközén a böngésző segítségével létrehozott információcsomagokat (cookie-kat) alkalmaz, amennyiben a látogató ehhez a látogatás megkezdésekor hozzájárul. Ezek az információscsomagok adatokat gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, adatvesztést akadályoznak meg, segítik, megkönnyítik, gyorsítják a weboldal használatát a látogatók számára. 
Kezelt adatok köre: IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldalak címe, sorrendje, látogatás időpontja, időtartama, kattintások helye, megtekintési idő, látogatóknak küldött hibaüzenetek, kosár tartalma, utoljára megtekintett termékek, kedvenc termékek, termékértékelés útján kinyilvánított vélemény.
Az adatkezelés célja a weboldal látogatása során a szolgáltatások működésének biztonsága, a webáruház fejlesztése, a felhasználók megkülönböztetése, a munkamenetek azonosítása, a látogatói szokások statisztikai célú elemzése és a személyre szabott kiszolgálás, személyre szabott ajánlatok, webanalitikai mérések, felhasználói vélemények feldolgozása a webáruház továbbfejlesztése érdekében.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása mellett az Eker tv. 13/A§ (3) és (4) bekezdése.
Az így képzett statisztikai adatokat 5 évig őrizzük meg. 

Az információcsomagok alkalmazását a felhasználó a saját eszközén letilthatja, a korábbi cookie-kat törölheti. Ezt böngészőtől függően, jellemzően az előzmény illetve az adatvédelem menüpontokban teheti meg. 

Ha webáruház adatkezelésével kapcsolatosan kérdése vagy panasza van, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot megjelölt elérhetőségünk egyikén.

Az érintettek jogorvoslat ügyében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak.

Postacím:  1530 Budapest, Pf 5

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Telefon: +36 1 391-1400

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen szabályzatban nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog szabályai irányadóak, különös tekintettel az alábbi jogszabályok rendelkezéseire:

 1. 2013. évi V. törvény  –  a Polgári Törvénykönyvről  (Ptk.)
 2. 2000 évi C. törvény  –  a Számvitelről.  (Számviteli tv.)
 3. 2011 évi CXII. törvény  –  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (INFO tv)

  4.    2001 évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

  5.      2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

 A jelen Adatkezelési Szabályzat 2018. január 15-én lép életbe és visszavonásig érvényes.  Az utolsó módosítás: 2022. 02. 09. A BRUBECK Magyarország Kft a változtatás jogát fenntartja.